"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı ve her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."
- Mustafa Kemal ATATÜRK

DERNEK TÜZÜĞÜ

SOSYAL PEDİATRİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

Madde 1.
  
 
Derneğin Adı: “Sosyal Pediatri Derneği”dir. 
 
Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri ile etkinlik alanları 
 
Madde 2. 
 
2.01.Derneğin Amacı:  

 
Dernek, sosyal pediatri ile ilgili hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırıcı etkinlikleri desteklemek, bilgi görgü ve deneyimleri paylaşmak, temel sağlık sorunları olan bebek ölümlerinin azaltılması, anne eğitim düzeyinin yükseltilmesi, aşılama ile korunabilir hastalıklarının en aza indirilmesi, okul sağlığı, çevre ve çocuk ve çocuk hakları gibi konular hakkında başta tıp fakültesi öğrencileri, çocuk hekimleri, birinci basamakta çalışan hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarına güncel bilgiler aktarmak ve bu konularda politikalar oluşturmak için çalışır. 
 
Amacı gerçekleştirmek için dernek şu faaliyetlerde bulunur: 
 
Bilimsel toplantı, konferans, seminer, sempozyum ve kurslar düzenlemek, bilimsel projeleri desteklemek, sanal ortamda etkinliklerde bulunmak.
 
Çocuk sağlığının geliştirilmesi konusunda halkın bilgisini arttıracak toplantılar düzenlemek ve yayınlar yapmak.
 
Bilimsel çalışmaların sonuçlarını kendi özel yayın organları, yerli ya da yabancı diğer bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanması için çabalarda bulunmak.
 
Sosyal Pediatri’nin tanımlanan alanları ile ilgili olarak sorunları incelemek için alt komisyonlar kurmak.
 
Derneğin bilimsel çalışmalarını yerli ve yabancı ülkelerde duyurmak.
 
Dernekler yasasının ilgili maddelerine uygun olarak üyelerinin uluslararası toplantılara katılmalarını kolaylaştıracak etkinliklerde bulunmak ve gereğinde seçeceği delegelerle bu toplantılarda kendisini temsil ettirmek.
 
Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.
 
Üyeleri arasında insani ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek ya da üyelerinin bu etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
 
Dernek faaliyetleri için, ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek.

Amaçların gerçekleştirilmesi için gerek görüldüğü durumlarda vakıf kurmak, ya da kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 
Uluslararası etkinliklerde bulunmak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ya da yardımlaşmak.
 
Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı “Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun” hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve Kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 
Dernek üyelerine yiyecek, giyecek gibi zorunlu gereksinim maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi gereksinimlerini karşılamak amacıyla sandık kurmak
 
Gerekli görülen yerlerde dernek etkinliklerini yürütmek için temsilcilik açmak.
 
Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve yasalarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler, vakıflar ve sendikalar ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, 
 
2.02.Derneğin Etkinlik alanı
 
Dernek, Tıp bilimi ve özlük hakları alanında etkinlik gösterir.  
 
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri. 
 
Madde 3. 
 
 
Fiili ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, Sosyal Pediatri alanında hizmet üreten, eğitim veren, araştırma yapan, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olan gerçek ve tüzel kişiler bu derneğe üye olmak için başvurabilirler. Ancak, yabancı uyruklu gerçek kişilerin başvurabilmeleri için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olmaları gerekir. Onursal Üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul ya da isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kayıt edilir.
 
3.01.    Asil üyelik: Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile başvuruları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  
3.02.    Onursal üyelik: Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli katkıları olmuş, yurt içinde ve dışında derneğe yakın ilgi gösterenlere ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında büyük hizmetlerde bulunanlara Yönetim Kurulu Kararı ile Onursal üyelik verilebilir. Onursal üyeler istedikleri takdirde yıllık ödenti verebilirler. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler, asil üyelikte bulunan meslek grupları dışından da olabilirler.  
 
Üyelikten Çıkma 
 
Madde 4.  

 
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez  
 
Üyelikten Çıkarılma 
 
Madde 5.  

 
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren durumlar. 
 
Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
Verilen görevlerden sürekli kaçmak,
Yazılı uyarılara karşın üyelik aidatını 1 yıl içerisinde ödememek
Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
Üye olma koşullarını kaybetmiş olmak, 
  
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti durumunda yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan ya da çıkarılanlar üye kayıt fişinden silinir ve dernek malvarlığından hak iddia edemez.  
 
Derneğin Kurulları

Madde 6: Derneğin Kurulları şunlardır: 
a- Genel Kurul
b- Denetim Kurulu
c- Yönetim Kurulu
  
Derneğin Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı Ve Çağrı Ve Toplantı İlkeleri

Madde 7

7.01.    Genel Kurul: 

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

1. Bu tüzükte belirtilen zamanlarda olağan
2. Yönetim ya da denetleme kurulunun gerekli gördüğü durumlarda ya da dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul üç yılda bir kasım ayında “Sosyal Pediatri Kongresi-Sempozyumu veya Çalıştayı’nin yapıldığı zamanda ve yerleşim biriminde yönetim kurulunca belirlenecek gün ve saatte toplanır. Olağan genel kurul toplantısının üç yılda bir yapılması zorunludur.

Genel Kurul, toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi toplantıya çağırmakla görevlendirir.

7.02.    Çağrı Usulü:

Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazetede ilan edilmek ya da elektronik posta ile bilgilendirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün ve nerede ve nasıl yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az ve atmış gönden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri de belirtilmek sureti ile, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

7.03.    Toplantı Usulü:

Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetim kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazı bulundurulur. Toplantı yerine gidecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri ya da denetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanak ile tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlamaması durumunda yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere hazır bulunan üyeler arasından bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilerek “Divan Heyeti” oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanacak kişilerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarına imza atmaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinden divan başkanı sorumludur. Genel kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen ancak gündemde olmayan konuların da gündeme konulması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanır. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler vekalet usulü oy kullanamazlar. Onursal üyeler genel kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin
yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ve yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgelerle birlikte toplantı sonunda Yönetim Kurulu'na verilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekle sorumludur.

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8.

Genel kurulda, aksine karar alınmamış ise, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi ve tüm diğer kararlar açık olarak oylanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki; tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları ancak toplantının üçte iki çoğunluğu ile alınır.

8.01.Toplantısız ya da çağrısız alınan kararlar Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde alınan karar alınması olağan toplantı yerine geçmez. Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9. Aşağıda yazılı durumlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1. Yönetim kurulu başkanı, başkan vekilini, sayman, dernek merkezinin bulunduğu yerden olması koşulu ile genel sekreterini ve yönetim kurulu üyeleri ve yedek üyeleri ile denetleme kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek ve görevden uzaklaştırmak.
2. Dernek tüzüğünü değiştirmek.
3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve yönetim ve denetim kurullarını ibra etmek.
4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen ya da değiştirerek kabul etmek.
5. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması konusunda yönetim Kurulu’na yetki vermek
6. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen ve değiştirerek onamak.
7. Derneğin diğer çocuk sağlığı dernekleri, kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlarla ilgi olarak etkinliklerde bulunması için yönetim kuruluna yetki vermek.
8. Derneğin çeşitli çalışma grupları ve alt kurullar oluşturması ile ilgili esasları tespit için Yönetim Kurulu’na yetki vermek ve derneğin amacının gerçekleşmesi için alınacak tedbirler hakkında Yönetim Kurulu’na yetki vermek.
9. Derneğin borçlanması, yıllık ödentilerin belirlemesi konusunda genel kurula yetki vermek.
10. Derneğin federasyona katılması ya da ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetime yetki verilmek
11. Derneğin vakıf kurması konusunda yönetim kuruluna yetki vermek
12. Derneğin fesih edilmesine karar vermek
13. Yasalarda ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirlenen diğer görevleri yapmak.

Genel kurul derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Genel kurul üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma konusunda son kararı verir.

Derneğin en yetkili organ olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür. Yönetim Kurulu’nun Teşkili Görev ve Yetkileri

Madde 10.

Yönetim kurulu beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca 2 yıl için seçilir. 10.01.Yönetim Kurulu’nun Teşkili: Yönetim kurulu seçimden sonraki ilk toplantısında bir karar ile görev bölüşümü yaparak yönetim Kurulu bir başkanı, başkan yardımcısı bir genel sekreter, , bir sayman, üyeyi belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi koşulu ile her zaman toplanabilir. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa ya da başka bir sebeple boşalma olduğunda, genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin toplantıya çağrılması zorunludur. Madde 10. 01.Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: Yönetim Kurulu’nun görev yetkileri şunlardır;

1. Derneği temsil etmek ya da bu konuda kendi üyelerinden bir ya da birkaçına yetki vermek.
2. Yıllık çalışma programını hazırlamak ve uygulamak.
3. Ana tüzükte gerekli gördüğü değişiklikleri hazırlamak ve genel kurula sunmak, 4. Genel Kurul tarafından verilmiş işleri yapmak.
5. Sekreter kadro ve ücretleri tespit etmek, bunları takip etmek gerektiğinde işlerine son vermek.
6. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işleri yapmak, gelecek döneme bütçeyi hazırlamak, genel kurula sunmak.
7. Bütçenin bölümleri arasında zorunlu sebeplerle değişiklikler yapmak tahminden fazla gelir olursa bunları değişik şekilde değerlendirmek (çalışmaları desteklemek, burs vermek ).
8. Her etkinlik yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu, üye kayıt defteri, defteri, gelen ve giden evrak defteri, bütçe kesin hesap ve bilanço, demirbaş defteri tutmak ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporlar düzenlemek toplandığında genel kurula sunmak.
9. Genel kurulca verilen diğer işler ve amacı gerçekleştirmek için her çeşit karar almak, 10. Dernek alt kurulları oluşturmak, genel kuruldan aldığı yetkiler doğrultusunda gerekli olursa üst kurullara üye olmak.
11. Derneğe üye alınması, ya da üyelikten çıkarma hususlarında karar vermek.
12. Dernek tüzüğünün ve yasal düzenlemelerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak, ve yetkileri kullanmak.

Genel sekreter ve /ya da yönetim kurulunu kendi arasında seçeceği bir üye derneğin tüm etkinliklerini web sayfasında duyurur.

Denetim Kurulunun Teşkili ve Yetkileri

Madde 11.

Denetim kurulu üç asil ve üç yedek üye olarak genel kurulca 3 yıl için seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa ya da başka bir sebeple boşalma olduğunda genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin toplantıya çağrılması zorunludur.

11.01. Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri: Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve görevlerin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi ve genel kurul kararlarının uygulanıp uygulanmadığı konularında yönetim kurulu etkinliklerini denetler. Bu konuda bir yılı geçmeyecek aralıklarla denetim yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12.

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sıralanmıştır.

Üyelerin Ödeyecekleri Yıllık Aidat Hakları:
12.01. Derneğin gelir kaynakları şunlardır;
1. Üye aidatı, Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL alınır. Her iki yılda bir yıllık ödentiler genel kurulun belirleyeceği oranda gerekirse arttırılıp azaltılabilir. 2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, gösteri, konser, spor yarışması ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.
3. Mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı bağışlar ve yardımlar.
5. Yardım toplama hakkındaki yasal düzenlemelere uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu geliri temin için giriştiği ticari etkinliklerden sağlan gelirler.
7. Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri Ve Tutulacak Defterler*

Madde 13.

Dernekte işletme hesabına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 bin YTL’yi aşmaması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
1. Üye aidatı, Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 TL alınır. Her iki yılda bir yıllık ödentiler genel kurulun belirleyeceği oranda gerekirse arttırılıp azaltılabilir. 2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, gösteri, konser, spor yarışması ve konferans gibi etkinliklerden sağlanan gelirler.
3. Mal varlığından elde edilen gelirler.
4. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile yaptığı bağışlar ve yardımlar, 5. Yardım toplama hakkındaki yasal düzenlemelere uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.
6. Derneğin amacını gerçekleştirmek için gereksinim duyduğu geliri temin için giriştiği ticari etkinliklerden sağlan gelirler.
7. Diğer gelirler.
Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri Ve Tutulacak Defterler*
13.01.Kayıt Usulü:

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

13.02.Tutulacak Defterler:

Dernekte, aşağıda belirtilen defterler tutulur.

a. İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir.
1. Karar defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye kayıt defterleri: derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.
3. Evrak kayıt defteri: gelen ve giden evraklar tarih sayı ve numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalanır. Elektronik posta ile gelen ya da giden evraklar çıktısı alınmak sureti ile saklanır.
4. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinilme tarih ve şekli ile. kullanıldıkları ya da verildikleri yerler ve kullanım süreleri dolanların kayıttan düşülmeleri bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b. Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1-(a) bendinin 1., 2., 3. ve 6. alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2- Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

13.03. Defterlerin Tasdiki:

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanılmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne ya da notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form ya da sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14.

14.01.Gelir ve gider belgeleri:

Dernek gelirleri, (Dermekler Yönetmeliği EK-17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler, alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum ya da kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği Ek-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

13.02.Yetki Belgesi:

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi ya da kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve diğer hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

13.03.Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde15.

Derneğin, bir önceki yıla ait etkinlikleri ile gelir ve gider işlemlerinin –yıl sonunda- (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 16.

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler şunlardır.

16.01.Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği.
2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli iledernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği Eklenir. 16.02.Taşınmazların Bildirilmesi:

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tesliminden itibaren otuz gün içinde Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

16.03.Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi:

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
16.04.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Ortak Projelerle İlgili Bildirimi: Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

16.05.Değişikliklerin Bildirilmesi:

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısın izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17.

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu ya da denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu ya da bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul ya da yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir ya da bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18.

Dernek amacını gerçekleştirmek ve etkinlikleri yürütebilmek için gereksinim duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19.

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20.

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

20.01.Tasfiye İşlemleri:

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurul üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sonra erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sosyal Pediatri Derneği ” ibaresi kullanılır.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların dönmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 21.

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Bu tüzük 21 (Yirmi bir) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.